Tại sao các công ty đang gặp khó khăn lại thúc đẩy phụ nữ: vách đá thủy tinh, giải thích

Khi phụ nữ đạt đến các cấp bậc quyền lực cao hơn, họ sẽ bị đặt vào những vị trí bấp bênh, có nghĩa là họ có nhiều nguy cơ bị sa ngã hơn.